Vad stöder fonden?

Aktivitetsbidrag

Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är:

 • att förmedla och utveckla ländernas kulturliv
 • öka intresset för det finska språket i Sverige och det svenska språket i Finland
 • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
 • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

Utifrån det ovan angivna syftet prioriteras aktiviteter som:

 • utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden
 • genomförs/förmedlas på orter i Sverige/Finland där kunskaperna om/kontakterna med länderna är förhållandevis små
 • är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Sverige/Finland och de svensk-finländska relationerna
 • har möjlighet att få långsiktiga effekter
 • i den offentliga debatten ökar intresset för Finland i Sverige och vice versa

 

Vilken målgrupp prioriteras?

Utgångspunkten är att de aktiviteter som fonden stöder skall vara öppna för alla och vända sig till en bred målgrupp.

 

Aktiviteter där ungdomar medverkar eller som riktar sig till ungdomar prioriteras särskilt. Detsamma gäller i de fall då den sökande har en förmedlande roll, så som t.ex. lärare och journalister.

Vistelsestipendier

Vistelsestipendiet skall i första hand användas för att:

 • genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage, intervjuer
 • besöka organisationer, institutioner, myndigheter
 • delta i seminarier, konferenser och så vidare.

 

För genomförandet av konserter, utställningar, seminarier osv hänvisas till fondens aktivitetsbidrag.

 

Vistelsestipendier beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att:

 • förmedla och utveckla ländernas kulturliv, öka intresset för det finska språket i Sverige och det svenska språket i Finland
 • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
 • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

vistelsen i sverige

Vistelsestipendierna till Stockholm omfattar (per person):

ett resebidrag på 125 euro
ett kostbidrag på 15 euro/dygn
gratis logi på fondens avtalshotell Freys Hotel

Vistelsestipendierna till övriga Sverige ansöks fr.o.m omgång 01/2018 som aktivitetsbidrag.

Stipendiaters socialskydd/Finland

Lagen om stipendiaters socialskydd trädde i kraft i Finland 1.1.2009. Om Du ansöker om bidrag för arbete (forskning, konstnärligt arbete, översättningsarbete) uppge för hur lång tidsperiod du ansöker om bidraget. Mer information: www.mela.fi.

vistelsen i finland

Vistelsestipendierna till Finland omfattar  logi och kost enligt följande (per person): 

 • 1300 kronor/dygn

Utöver detta beviljas stipendiaten ett resebidrag enligt följande (per person):

 • 1000 kronor till Helsingfors och Åbo samt dess närområden
 • 2000 kronor till övriga Finland