vistelsestipendier

Vistelsestipendier är avsedda för en resa till det det andra landet i syfte att genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage, intervjuer, besöka organisationer, institutioner, myndigheter och delta i seminarier, konferenser och så vidare. För genomförandet av projekt, konserter, utställningar, seminarier och så vidare hänvisas till aktivitetsbidrag.
 

Vistelsestipendier beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att:

 • förmedla och utveckla ländernas kulturliv, öka intresset för det finska språket i Sverige och det svenska språket i Finland
 • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
 • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur
Oscari Rossi beviljades vistelstestipendium för studier inför översättning av Thiarnia från Pentti Saarikoski
Oscari Rossi beviljades vistelstestipendium för studier inför översättning av Thiarnia från Pentti Saarikoski

KATEGORIER

Fonden beviljar bidrag för en bred målgrupp och våra kategorier är: musik, litteratur, scenkonst , film, bildkonst , samhälle och demokrati, vetenskap, media och skolutveckling och lärarfortbildning.

VAD KRÄVS FÖR ATT  ANSÖKAN SKA BEVILJAS?

 • Välmotiverad plan över till exempel studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt som har med kulturutbyte att göra.
 • Plan för uppföljning 
 • Tydligt bilateralt syfte
 • Att ansökan uppfyller riktlinjerna som du hittar längre ner på sidan

VEM KAN SÖKA? 

Vistelsestipendier kan sökas av enskilda personer, organisationer eller grupper. Som regel beviljas inte stöd till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ.

Vid ansökan som gäller en grupp skall en person utses till kontaktperson. Kontaktpersonen är ansvarig för redovisningen av stipendiet.

VAD BEVILJAR FONDEN INTE STÖD TILL? 

 • studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga
 • utbytesstudier, praktik och elevutbyten
 • deltagande i sportevenemang

HUR MYCKET KAN JAG FÅ? 

TILL FINLAND

Vi beviljar 1-5 dygns vistelse per person och du får ett bidrag på 1300 SEK per beviljad dygn. Utöver detta beviljas stipendiaten ett resebidrag  (per person). Resebidraget är 1000 kronor till Helsingfors och Åbo samt dess närområden och 2000 kronor till övriga Finland

TILL STOCKHOLM
De beviljade stipendier innefattar ett resebidrag på 125 euro och ett kostbidrag på 15 euro/dygn.  Du får även gratis logi på fondens avtalshotell Freys Hotel, som ligger i centrala Stockholm. Vistelsestipendier till övriga Sverige ansöks som aktivitetsbidrag.


Stipendiaters socialskydd/Finland
Om du ansöker om bidrag för arbete (forskning, konstnärligt arbete, översättningsarbete) uppge för hur lång tidsperiod du ansöker om bidraget. Mer information: www.mela.fi.

REDOVISNING

Fram till hösten 2018 redovisas bidraget me en  blankett som följde med i beslutsbrevet. Redovisningen ska skickas in till oss senast den 31 mars året efter att du har använt ditt bidrag eller stipendium annars blir du skyldig att återbetala bidraget. 

Viktiga frågor för oss är huruvida projektet uppfyllde sitt syfte, vilka nya kontakter och samarbeten som skapades och om samarbetet kommer att fortsätta i någon form. 

RIKTLINJER VISTELSESTIPENDIER 2018

1) Varför utdelar fonden vistelsestipendier? 
Fondens vistelsestipendier gäller för ett uppehälle under en bestämd tid i det andra landet. 
Vistelsen skall ha ett tydligt bilateralt syfte. Den skall användas till att knyta kontakter eller till att få ökad kunskap om det andra landet. 
Vistelsen skall primärt vara en del av en större aktivitet, det vill säga att de kontakter/den kunskap som besöket medför skall användas för ett särskilt ändamål som ligger i fondens intresse. Det skall således finnas någon form av plan för hur vistelsen skall följas upp/användas när man återkommer till sitt hemland. 
Ansökan som gäller genomförande av eller deltagande i projekt/aktiviteter som är primärt nordiska eller europeiska och som inte har en tydlig svensk-finländsk profil, behandlas inte av fonden. 

2) Vem kan söka? 
Vistelsestipendier kan sökas av enskilda personer eller grupper. 
Som regel beviljas inte stöd till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ. 
För att beviljas ett vistelsestipendium förutsätts en välmotiverad plan över t ex studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt som har med kulturutbyte att göra. 
Vid ansökan som gäller en grupp skall en person utses till kontaktperson. Kontaktpersonen är ansvarig för redovisningen av stipendiet. 
För skribenter, bloggare, poddare, videobloggare etc som är bosatta i Sverige och som vill uppmärksamma Finland finns särskilda stipendier som fondens svenska utskott erbjuder. För mer information se www.mediestipendier.se 

3) Vad kan man söka till? 
Vistelsestipendiet skall i första hand användas för att 
· genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage, intervjuer 
· besöka organisationer, institutioner, myndigheter 
· delta i seminarier, konferenser etc 
För genomförandet av konserter, utställningar, seminarier etc hänvisas till fondens aktivitetsbidrag. 
Vistelsestipendier beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att 
· förmedla och utveckla ländernas kulturliv 
· öka intresset för det finska språket i Sverige och det svenska språket i Finland 
· öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling 
· belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur 

Kategorier 
1. Kultur 
1.1 Litteratur 
1.2 Musik 
1.3 Scenkonst (dans, teater, musikdramatik, nycirkus) 
1.4 Film 
1.5 Bildkonst 
1.6 Media 
2. Språk, utbildning och vetenskap 
(vetenskap gäller ansökningar från Finland till Sverige) 
2.1 Språk 
2.2 Skolutveckling och lärarfortbildning 
2.3 Studieresor och lägerskolor 
2.4 Vetenskap (främst vistelsestipendier) 
3. Samhälle och demokrati 
3.1 Samhälle och demokrati 

4) Till vad kan man inte söka? 
Som nämns inledningsvis skall vistelsen ha ett tydligt bilateralt syfte. Om det inte förekommer avslås ansökan. Vidare beviljas inte stipendier till vistelser som redan har påbörjats/genomförts innan fonden hunnit fatta sitt beslut. 
I övrigt beviljar fonden i regel inte vistelsestipendier till: 
· studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga 
· utbytesstudier, praktik och elevutbyten 
· deltagande i sportevenemang 

5) Hur många dygn kan man söka? 
Vistelsestipendiet gäller för högst 14 dygn i det andra landet. 
(I genomsnitt har fonden beviljat fyra dygn) 

6) När och hur kan man söka? 
Sista ansökningsdag för vistelsestipendier är: 

 • den 1 oktober året före nyttjandeåret. Alla sökanden får skriftligt beslut i november/december. 
 • den 1 februari för projekt under innevarande kalenderår. Alla sökanden får skriftligt beslut i april/maj 

Webbansökan öppnar ca fyra veckor innan sista ansökningsdatum. 
 

7) Vad skall särskilt framkomma i ansökan? 

Vänligen notera att fonden inte tar emot bilagor. Endast eventuella arbetsprov (bilder, böcker, CD- och Dvd-skivor) och referenser kan skickas till fonden per post. 

Skall framkomma i ansökan: 
En plan som beskriver hur kontakterna/kunskapen kommer att användas efter vistelsen skall bifogas. 
Om vistelsen gäller studiebesök skall någon form av dokumentation bifogas som bekräftar att motparten tar emot besöket. 
Om det inte är möjligt att medsända dokumentation gällande intervjuer, reportageresor etc, så skall en plan biläggas över vilka personer som är tilltänkta att intervjuas eller hur det är tänkt att reportageresan skall läggas upp. 
Vid deltagande i seminarier, konferenser eller liknande evenemang skall ett preliminärt program bifogas. 
Om det gäller en vistelse på olika besöksorter skall en detaljerad resplan bifogas. 
En CV ska biläggas ansökan då den sökande är en enskild person. Även projektansvariga bör bifoga en egen CV. 
Om det är en förening, organisation, institution eller motsvarande som söker skall en kort presentation av den sökande bifogas (hur länge har man funnits, vad är den huvudsakliga verksamheten, exempel på andra projekt som har genomförts etc). 

8) När får man svar? 
För ansökningsdatum den 1 oktober fattar styrelsen beslut i november/december och för ansökningsdatum den 1 februari fattar styrelsen beslut i april/maj. 
Observera att den aktivitet som ansökan avser inte får ha påbörjats innan styrelsen har fattat sitt beslut. 
För närmare information om när fondens styrelse har sitt möte se "kommande möten" på fondens hemsida. 

9) När ska stipendiet användas? 
Stipendiet från fonden ska utnyttjas under det aktuella verksamhetsåret. 
 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 • alla ansökningar avgörs inom fondens styrelse och beslut kan inte överklagas
 • ansökningar som inte uppfyller riktlinjerna tas inte upp till behandling
 • tidigare avslagna ansökningar behandlas inte på nytt om det inte finns nya inslag i aktiviteten
 • information om beviljad ansökan och belopp samt slutrapport är offentlig och kan presenteras på fondens hemsida
 • om bidraget inte utnyttjas eller rekvireras under föreskriven tid, återgår det automatiskt till fonden
 • förlängd användningstid (uppskov) måste ansökas från fonden och beviljas endast i undantagsfall
 • bidraget måste användas för det ändamål det har beviljats för. Sker det ändringar måste fonden kontaktas. Fonden är i regel restriktiv när det gäller att bevilja en ändring för bidragets användning
 • fondens namn/logga ska framgå i samband med de aktiviteter som det beviljats stöd för
 • beviljat bidrag måste redovisas till fonden senast den 31 mars året efter eller så ska bidraget återbetalas till fonden. I redovisningen ska det framgå att den utbetalda summan använts för det ändamål bidraget beviljats för.