Styrelse

Fondens arbete leds av en styrelse som består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Styrelsen utses av respektive lands regering. Ledamöterna väljs för en period om tre kalenderår och för varje ledamot väljs en personlig suppleant. Regeringarna i Sverige och Finland utser också en av ledamöterna från vartdera landet att fungera vartannat år som ordförande och vartannat år som vice ordförande.

Under år 2017 är  minister Jan-Erik Enestam (Finland) ordförande och landshövding Chris Heister (Sverige) vice ordförande för fonden. 

Finländska utskottetOrdförande
Jan-Erik Enestam, minister
Suppleant: Juhana Vartiainen, riksdagsledamot

Maarit Feldt-Ranta, riksdagsledamot
Suppleant:  Heli Järvinen
, riksdagsledamot

Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr

Suppleant: Lauri Heikkilä, filosofie doktor

svenska utskotettOrdförande
Chris Heister, f.d. landshövding
Suppleant: Martin Hårdstedt, professor

Jarmo Lainio, professor
Suppleant: Pär Lager, CEO

Nina Lundström, riksdagsledamot
Suppleant:  Annika Hirvonen Falk, 
riksdagsledamot