Tandem Leadership

När konkurrensen hårdnar och informationsflödet ökar behovet av ett större kontaktnät allt viktigare. Allt fler ser organiserade nätverk som en stor resurs där de får stöd i både sitt eget och organisationens utvecklingsarbete. Tandem Leadership tar fasta på detta och skapar nya nätverk och samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Finlands kommande ledare inom olika sektorer.

Genom välorganiserade nätverksträffar bygger Tandem Leadership skapar en föryngring och förnyelse av de personliga banden mellan länderna. Programträffarna uppmärksammar ländernas gemensamma utmaningar och sporrar till bilateral samverkan och förbättrad problemlösning mellan olika samhällsområden.

Mer information

www.tandemleadership.com

Finland

Projektchef
 

Sverige

Projektchef
Jessica Melin Hirschfeldt

+46 (0) 767 66 5019
jessica@kulturfonden.net 

Varje år rekryteras tio personer i åldern 25 - 35 från vartdera landet och träffas för att diskutera, lära av varandra och arbeta tillsammans under tre stycken tvådagarsträffar. Deltagarna är redan ledande inom sina sektorer eller förutspås att bli det i framtiden. Enligt projektchef Jessica Melin Hirschfeldt, så är en av programmets styrkor det faktum att deltagarna kommer från olika bakgrunder och har erfarenhet från flera olika verksamhetsområden. Den samlade erfarenheten bland deltagarna blir då väldigt stor och detta i sig bidrar till att deltagarna får ett bredare samhällsperspektiv och djupare insikt inom områden där de själva inte är verksamma.
 
Programmet erbjuder även diskussioner med framstående talare som via sina egna upplevelser förmedlar en komparativ bilateral synvinkel på det aktuella ämnet. Bland talarna finns bland annat Co-founder Stina Bergfors, President för the European Institute of Peace, Pekka Haavisto och tidigare statminister Göran Persson. Moderator för Tandem Leadership är Maria Wetterstrand, som med sin breda erfarenhet och kunskap om de båda länderna, bidrar till programmets framgång.
 
För att stärka och uppmuntra det samarbetskapital som byggts upp, inbjuds deltagarna efter programmets avslut till Tandem Leadership’s alumniverksamhet. Vid årliga träffar får deltagarna möjlighet att träffa deltagarna från tidigare årskullar och bredda sitt nätverk och sina perspektiv ytterligare.

finansiärer

Programmet finansieras av Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik samt Jane och Aatos Erkkos stiftelse.