partiernas vägskäl

Omslag: Fredrika Siwe Omslag: Fredrika Siwe

Partiernas vägskäl – nytt politiskt landskap i Sverige och Finland 
 
De politiska utmaningarna är oftast desamma i Sverige och Finland – men gäller det också lösningarna? I antologin Partiernas vägskäl belyser statsvetare, jurister och politiker i de två länderna det nya politiska landskapet. Boken ger fördjupade perspektiv på några av vår tids viktigaste frågor och riktar sig till alla som är intresserade av politik och svensk-finländska förhållanden
 
Den utges av Appel Förlag på initiativ av Kulturfonden och utkommer i slutet av november 2020. Boken kommer att finnas till försäljning i bokhandel - både på nätet och fysiska butiker. Den finns både som vanlig bok och e-bok, samt även på finska. Bokens finska titel är Puolueet tienhaarassa - Ruotsin ja Suomen muuttuva poliittinen maisema.
 
– Boken har tillkommit i en märklig tid, präglad av en pandemi som har medfört stora konsekvenser för våra samhällen och även påverkat relationerna i Norden och
EU. Den problematiken är inte huvudtemat, men berörs i några texter, säger fondens ordförande Chris Heister.

Antologin inleds av Sveriges talman Andreas Norlén och Matti Vanhanen, tidigare talman i Finland, numera finansminister. De reflekterar kring maktdelning mellan riksdag och regering samt den representativa demokratins utmaningar. I början av boken finns en introduktion om de politiska systemen i Sverige och Finland av professor Åsa von Schoultz. Huvudavsnittet består av fem parallella essäer om bland annat maktdelningen i den liberala demokratin, de nya partiernas roll, rättighetsfrågornas växande betydelse och de båda ländernas geopolitiska förutsättningar. Relationen mellan nationell och europeisk politik kommenteras i ett särskilt avsnitt. De tidigare EU-kommissionärerna Cecilia Malmström och Jyrki Katainen intervjuas av författaren och Dagens Nyheters mångåriga EU-korrespondent Annika Ström Melin.
 
– Den goda nyheten för små länder som Finland och Sverige är att vi har en välutbildad
befolkning som bemannar välfungerande institutioner. Den kombinationen betyder mer för det framtida välståndet och konkurrenskraften än territoriets storlek och befolkningens numerär, skriver Olof Ehrenkrona, ledarskribent i Svenska Dagbladet och tidigare generalkonsul på Åland, i ett avslutande kapitel där han delger läsaren sina reflexioner kring bokens tema.
 

För att köpa boken kontakta din bokhandel eller sök hos en bokhandel på nätet.  

Recensionsexemplar och övrig förlagsinformation kontakta förläggare Helena Hegardt du Rées: info@appellforlag.se  +46 70 533 53 31 

Frågor angående fonden och boken generellt kontakta fondens direktör Mats Wallenius:  mats@kulturfonden.net +46 70 961 14 08. 

 
I Finland utges boken av Scriptum förlag och distribueras av Boklund: info@boklund.fi

medverkande

Carsten Anckar är professor i statskunskap, särskilt jämförande politik, vid Åbo Akademi. I globala empiriska studier har han bland annat undersökt relationen mellan storlek och politik, effekter av valsystem, dödsstraffets tillämpning, relationen mellan religion och demokrati samt regimkategoriseringar.
 
Fredrik Bergman är chef för Centrum för rättvisa. Han är hovrättsassessor från Svea hovrätt och tingsmeriterad vid Stockholms tingsrätt. Bergman har en juristexamen från Uppsala universitet och en masterexamen i konstitutionell rätt från Harvard Law School, Harvard University.
 
Malena Britz är docent i statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik och strategi och sedan 2018 även prorektor vid Försvarshög-skolan i Sverige. I sin forskning har hon framför allt studerat svensk, nordisk och europeisk säkerhets- och försvarspolitik.
 
Olof Ehrenkrona är svensk författare och kolumnist. Han var planeringschef i Statsrådsberedningen 1991–1994, ambassadör 2006–2014 och Sveriges generalkonsul på Åland 2015–2018. Ehrenkrona har varit ledarskribent i Svenska Dagbladet och skrivit flera böcker om svensk politisk och ekonomisk historia under 1900-talet.
 
Jyrki Katainen är sedan 2020 överombudsman för framtids-institutet Sitra i Finland. Han var ledamot i Finlands riksdag 1999–2014, finansminister 2007–2011 och statsminister 2011–2014. Katainen var Finlands EU-kommissionär 2014–2019.
 
Cecilia Malmström är svensk statsvetare och politiker. Hon var ledamot av Europaparlamentet 1999–2006, EU-minister 2006–2010 och Sveriges EU-kommissionär 2010–2019. Under 2020 är hon gäst-professor vid Handelshögskolan i Göteborg och driver tankesmedjan International Youth Think Tank.
 
Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har i sin forskning framför allt inriktat sig på svensk politik och politiska partier.
 
Andreas Norlén är juris doktor och moderat politiker. Han valdes in i Sveriges riksdag 2006 och var ordförande i konstitutionsutskottet 2014–2018. Norlén valdes till talman 2018.
 
Siv Sandberg är verksam som projektledare och forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Hon är expert på kommunal och regional politik i Norden och har lång erfarenhet av forskning, utveckling och kunskapsförmedling i skärningspunkten mellan akademi och praktik.
 
Åsa von Schoultz är innehavare av den svenskspråkiga professuren i allmän statslära vid Helsingfors universitet. Hennes forskning handlar om politiskt beteende och valbeteende, med särskilt fokus på konkurrens inom partier, åsikter om demokratiska processer och politiskt deltagande.
 
Annika Ström Melin är svensk journalist och författare med fokus på Europafrågor. Hon har bland annat varit chef för Sveriges Radios samhällsmagasin Studio Ett och EU-korrespondent för Dagens Nyheter.
 
Jan Teorell är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskningsintressen ligger inom områdena politisk metodologi och historia samt jämförande politik, särskilt demokratisering, korruption och statsbyggnad.
 
Teija Tiilikainen är statsvetare och forskare. Hon är direktör för det internationella hybridcentret (Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) i Helsingfors och har en deltidsprofessur vid Europa-universitetet i Florens. Hon var direktör för Utrikespolitiska institutet i Finland 2010–2019. Tiilikainen fokuserar i sin forskning på Europaintegration och europeisk säkerhetspolitik.
 
Matti Vanhanen är politices magister och centerpartist. Han valdes in i Finlands riksdag 1991. Han var Centerns partiordförande och statsminister 2003–2010. Vanhanen återkom till riksdagen 2015 och var dess talman från 2019 till juni 2020 då han blev finansminister.
 
Emil Waris är juris magister och sedan 2019 kanslichef vid Högsta förvaltningsdomstolen i Finland (HFD). Waris har tidigare arbetat som ordförande vid Ålands förvaltningsdomstol. Han är engagerad i domarutbildning och utvecklingen av förvaltningsprocess och rätts-väsendet i allmänhet.
 
Hanna Wass är docent i allmän statslära och forskare vid Helsingfors universitet, knuten till projektet BIBU (Tackling Biases and Bubbles in Participation). Hon har i sin forskning fokuserat på variationer i politiskt deltagande samt förutsättningarna för jämlik politisk representation.
 
Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hon leder en tvärvetenskaplig forskargrupp med fokus på digitalisering i offentlig förvaltning. De samverkar i internationella forskarnätverk och med offentliga verksamheter för att bidra till hållbar digitalisering.

innehåll

Förord · Fondens ordförande Chris Heister och Jan-Erik Enestam
 
Två syskonländer med olika inre logik · Professor Åsa von Schoultz
 
Maktdelningen mellan riksdag och regering i Sverige · Talman Andreas Norlén
 
Den representativa demokratins utmaningar · Tidigare Talman, finansminister Matti Vanhanen
 
Tema 1 - Förskjutningar i maktdelningen i den liberala demokratin
Är den liberala demokratin i Sverige hotad? · Professor Jan Teorell
Från semipresidentialism till parlamentarism i Finland · Professor Carsten Anckar
 
Tema 2 Maktens fördelning mellan riket, regionerna och kommunerna
Sambandet mellan lokal och nationell politik i Finland · Projektledare Siv Sandberg
Digitaliseringen och flernivådemokratin · Professor Elin Wihlborg
 
Tema 3 Nya frågor – nya rörelser – nya partier
Partiernas väljarstöd under den ekonomiska strukturomvandlingen · Docent Hanna Wass
Nya skiljelinjer i svensk politik? · Professor Tommy Möller
 
Tema 4 Politiken och rätten – rättighetsfrågornas nya roll i välfärdspolitiken
Rättighetsfrågornas nya roll i Sverige · Chef Fredrik Bergman
Rättsstaten – laglighetsstat, rättighetsstat, domstolsstat · Kanslichef Emil Waris
 
Tema 5 Geopolitiska likheter och skillnader mellan Sverige och Finland
Svensk-finskt försvarspolitiskt samarbete · Docent Malena Britz
Håller Finlands utrikespolitiska konsensus? · Direktör Teija Tiilikainen
 
Perspektiv från Bryssel · Författare och journalist Annika Ström Melin i samtal med tidigare EU-kommissionärerna Jyrki Katainen och Cecilia Malmström
 
Framgångsrikt syskonskap – avslutande reflektion ·Författare och kolumnist Olof Ehrenkrona

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter