YLEINEN APURAHA

Rahaston tavoitteena on:
 • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
 • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa
 • lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
 • käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.
Giron Sámi Teáhter sai vuonna 2016 apurahan Co2lonational-näytelmän tuottamiseen.
Giron Sámi Teáhter sai vuonna 2016 apurahan Co2lonational-näytelmän tuottamiseen.

YLEISTEN APURAHOJEN HAKUOHJEET

1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? 

Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Ruotsin välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden tuntemusta.  Rahaston apurahojen tavoitteena on edistää hankkeen kahdenvälistä osuutta, toisin sanoen sitä lisäarvoa, jonka hanke saa suomalais-ruotsalaisen ulottuvuuden kautta, verrattuna siihen, että hankkeen sisältö olisi pelkästään kansallinen.  Rahaston apurahojen on ensisijaisesti tarkoitus kattaa sellaiset kustannukset, jotka syntyvät hankkeen kahdenvälisestä osuudesta.  Hankkeen kahdenvälinen osuus voi tapahtua Suomessa, Ruotsissa tai kolmannessa maassa tai pohjoismaalaisessa/kansainvälisessä kontekstissa.  Rahasto ei käsittele hakemusta, joka koskee ensisijaisesti pohjoismaisten tai eurooppalaisten hankkeiden toteuttamista tai niihin osallistumista, ja jolla ei ole selvää suomalais-ruotsalaista profiilia. 

2) Kuka voi hakea apurahaa? 

Yleistä apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, organisaatiot, yhdistykset, laitokset jne. Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä kunnille tai valtiollisille tahoille.  Hakemus tulee lähettää sen maan sihteeristöön, jossa hakija asuu/työskentelee. Jos hakija ei asu Suomessa tai Ruotsissa, hakemus voidaan jättää hakijan valitsemaan sihteeristöön.

3) Mihin apurahaa voi hakea? 

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on • edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää 

 • lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Ruotsissa ja ruotsin kieltä kohtaan Suomessa 
 •  lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä 
 • käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.


4) Millaisiin hankkeisiin apurahaa voi hakea? 

Yllä mainitun lisäksi rahasto asettaa etusijalle hankkeet, jotka 

 • kehittävät nykyistä yhteistyötä ja etsivät uusia alueita/verkostoja/kohderyhmiä maiden väliseen vaihtoon tulevaisuudessa 
 • toteutetaan sellaisilla paikkakunnilla Suomessa/Ruotsissa, joissa tietämys maista/kontaktit maiden välillä ovat suhteellisen vähäisiä 
 • ovat uutta luovia, eikä niitä ole toteutettu aikaisemmin; antavat uuden näkökulman ja välittävät uutta tietoa, uusia tieteellisiä saavutuksia Suomesta/Ruotsista ja suomalais-ruotsalaisista suhteista 
 • joilla on mahdollisuus jatkua ja kehittyä, ja joilla on vaikuttavuutta 
 • lisäävät kiinnostusta Suomea kohtaan julkisessa keskustelussa Ruotsissa ja toisinpäin. 


5) Mitkä kohderyhmät ovat etusijalla? 

Lähtökohtana on, että rahaston tukemien hankkeiden tulee olla kaikille avoimia ja suunnattuja laajalle kohderyhmälle. Hankkeita, joissa on mukana nuoria, tai jotka on suunnattu nuorille, priorisoidaan erityisesti. Lisäksi etusijalla ovat myös hankkeet, joissa hakijan rooli on toimia välittäjänä, esim. opettajat, toimittajat jne. 

6) Mihin apurahaa ei myönnetä? 

Kuten aiemmin todettiin, hankkeilla tulee olla selvä kahdenvälinen tavoite. Jos tämä ei käy ilmi hakemuksesta, se hylätään. Apurahaa ei myöskään myönnetä hankkeille, jotka ovat jo alkaneet/on toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä. 

Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä tukea seuraaviin tarkoituksiin: 

 • tekniseen varustukseen, materiaalikustannuksiin, korjaustöihin, rakentamiseen, muistomerkkeihin tai vastaaviin 
 • hallinnollisiin kustannuksiin tai palkkakustannuksiin, joilla ei ole suoraa yhteyttä hankkeen toteuttamiseen 
 • yleisen opintotuen piiriin kuuluviin peruskoulu-, lukio- tai korkeakoulutason opintoihin 
 •  vaihto-opiskeluun, harjoitteluun tai oppilasvaihtoon 

• urheilutapahtumiin 

7) Minkä suuruisia apurahat ovat? 

Rahasto myöntää yhteen hankkeeseen pääsääntöisesti korkeintaan 5 000 euroa/50 000 SEK. Myönnettyjen apurahojen suuruus on 500–3 000 euroa/5 000–30 000 SEK.  Rahasto toimii ensisijaisesti projektin osarahoittajana. 

8) Milloin ja miten apurahaa haetaan? 

Yleisten apurahojen viimeinen hakupäivä: 

 • 1. lokakuuta mennessä seuraavana vuonna toteutettaviin hankkeisiin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti marras-/joulukuussa. 
 • 1. helmikuuta mennessä kuluvan vuoden hankkeisiin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti huhti-/toukokuussa. 


Verkkohakemus avataan noin neljä viikkoa ennen viimeistä hakupäivää. 

9) Mitä tietoja tarvitaan hakemukseen? 

Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että rahasto ei ota vastaan liitteitä. Ainoastaan mahdolliset työnäytteet (kuten esim. kuvia, kirjoja, cd- tai dvd-levyjä) tai suositukset voidaan lähettää rahastolle postitse. 
Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

 • Kahdenvälisen osuuden tavoite
 • Ajankohta
 • Yhteistyökumppanit
 • Alustava ohjelma/työsuunnitelma/projektisuunnitelma tai vastaava
 • Jos mahdollista, hakemuksessa tulee ilmoittaa hankkeen yhteyshenkilö
 • Jos hakija on yksityishenkilö, hakemukseen tulee liittää CV. Myös hankkeen vastuuhenkilön CV tulee liittää hakemukseen. 
 • Yksityiskohtainen budjetti, josta käy ilmi kahdenvälisestä osuudesta aiheutuvat kustannukset • Haetut/muualta saadut apurahat
 • Jos hakija on yhdistys, organisaatio, laitos tai vastaava, hakemukseen tulee liittää lyhyt esittely hakijasta (kuinka kauan kyseinen taho on toiminut, mikä on sen pääasiallinen toiminta, esimerkkejä muista toteutetuista hankkeista)
 • Suositukset 


10) Milloin apurahapäätökset tehdään? 

Hallitus tekee päätökset 1. lokakuuta mennessä jätetyistä hakemuksista marras-/joulukuussa ja 1. helmikuuta mennessä jätetyistä hakemuksista huhti-/toukokuussa. Huomioithan, että hankkeen, jota hakemus koskee, ei tule alkaa ennen hallituksen tekemää päätöstä. Lisätietoja rahaston hallituksen kokouksista löytyy rahaston internetsivuilta kohdasta ”tulevat kokoukset”. 

11) Milloin apuraha tulee käyttää? 

Rahaston myöntämä apuraha tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty. 
 

MUITA SÄÄNNÖKSIÄ 
 

 • rahaston hallitus tekee päätökset kaikista hakemuksista, eikä päätöksestä voi tehdä valitusta
 • hakemuksia, jotka eivät täytä yllä olevia säännöksiä, ei oteta käsittelyyn
 • aiemmin hylättyjä hakemuksia ei käsitellä uudelleen, ellei hankkeeseen sisälly uusia osuuksia
 • tiedot myönnetyistä apurahoista ja summista sekä loppuraportti ovat julkisia, ja nämä tiedot voidaan ilmoittaa rahaston internetsivuilla tai jollain muulla tavalla
 • jos apurahaa ei käytetä määrättynä aikana, se palautuu automaattisesti rahastolle
 • pidennettyä käyttöaikaa (lykkäys) tulee anoa rahastolta, ja se voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa
 • apuraha tulee käyttää sille määrättyyn tarkoitukseen. Mahdollisista muutoksista täytyy ilmoittaa rahastolle. Rahasto myöntää muutoksia apurahan käyttötarkoituksiin pääasiassa vain rajallisesti
 • rahaston nimen ja logon tulee näkyä niiden hankkeiden yhteydessä, joille on myönnetty tukea
 • myönnetystä apurahasta on tehtävä selvitys rahastolle viimeistään 31. maaliskuuta seuraavana vuonna tai muussa tapauksessa apuraha palautuu rahastolle. Selvityksestä tulee käydä ilmi, että maksettu summa on käytetty sille myönnettyyn tarkoitukseen.