Aktivitetsbidrag - riktlinjer

Giron Sámi Teáhter fick aktivitetsstöd för produktion av Co2lonational Giron Sámi Teáhter fick aktivitetsstöd för produktion av Co2lonational

Genom sin bidragsverksamhet vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna. Fonden beviljar bidrag för en bred målgrupp inom följande kategorier; musik, litteratur, scenkonst, film, bildkonst , samhälle och demokrati, vetenskap, media och skolutveckling och lärarfortbildning. 

Projekten skall främja ett bilateralt mervärde, det vill säga det mervärde som en aktivitet får genom en svensk-finländsk dimension, jämfört med om den endast har ett nationellt innehåll eller deltagande. Projektet ska förnya, bredda eller föryngra samarbetet mellan länderna. Fondens bidrag finansierar i första hand de kostnader som den bilaterala dimensionen medför. 

En aktivitet kan ha ett bilateralt mervärde för en publik i såväl Sverige som Finland som i ett tredje land  i en nordisk eller internationell kontext. 

vi prioriterar projekt som: 


utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden

genomförs/förmedlas på orter i Sverige/Finland där kunskaperna om/kontakterna med länderna är förhållandevis små

är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Sverige/Finland och de svensk-finländska relationerna

har möjlighet att få långsiktiga effekter

i den offentliga debatten ökar intresset för Finland i Sverige och vice versa

VAD BEVILJAR FONDEN INTE STÖD TILL?

 • teknisk utrustning
 • materialkostnader
 • reparationer
 • byggnationer
 • minnesmonument eller liknande
 • administrations-/lönekostnader som inte har ett direkt samband med projektets genomförande
 • studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga
 • utbytesstudier, praktik och elevutbyten
 • sportevenemang

REDOVISNING

Du ska redovisa ditt bidrag genom ansökningsportalen Rimbert. Alla nödvändiga bilagor kan bifogas där. Vänligen observera att vi inte tar emot bilagor per post. 

Du behöver inte heller bifoga fysiska filer såsom skivor, böcker eller liknande till din redovisning. 

Redovisningen ska skickas in till oss senast den 31 mars året efter att du har använt ditt bidrag eller stipendium annars blir du skyldig att återbetala bidraget. Om du till exempel fick ett stipendium för 2018, ska du redovisa det senast 31 mars 2019. 

REKVISITION

Vi betalar normalt ut bidraget inom fyra veckor från att du har skickat in din rekvisition. 

När du fyller i dina uppgifter välj "utbetalning inom Sverige" (se bild bredvid). Skicka ditt svenska bankkontonummer (bankgiro, plusgiro eller bankkonto med clearingnummer) till oss som meddelande genom systemet. 

RIKTLINJER FÖR AKTIVITETSBIDRAG


VEM KAN SÖKA? 
Aktivitetsbidrag kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner med flera. Normalt beviljas inte stöd till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ.
 
Ansökan insänds till det lands sekretariat där den sökande är bosatt/verksam. Ifall att den sökande bor utanför Sverige eller Finland inlämnas ansökan till det sekretariat som den sökande själv väljer. 
 

Aktivitetsbidrag kan sökas av enskilda personer, föreningar, organisationer och institutioner med flera. Som regel beviljas inte stöd till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ.

Utgångspunkten är att de aktiviteter som fonden stöder skall vara öppna för alla och vända sig till en bred målgrupp.

Aktiviteter där ungdomar medverkar eller som riktar sig till ungdomar prioriteras särskilt. Detsamma gäller i de fall då den sökande har en förmedlande roll, så som t.ex. lärare och journalister.VAD KAN MAN SÖKA TILL? 
Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att 

 • förmedla och utveckla ländernas kulturliv 
 • öka intresset för det finska språket i Sverige och det svenska språket i Finland 
 • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling 
 • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur 


KATEGORIER 
1. Kultur 
1.1 Litteratur 
1.2 Musik 
1.3 Scenkonst (dans, teater, musikdramatik, nycirkus) 
1.4 Film 
1.5 Bildkonst 
1.6 Media 
2. Språk, utbildning och vetenskap 
2.1 Språk 
2.2 Skolutveckling och lärarfortbildning 
2.3 Studieresor och lägerskolor 
2.4 Vetenskap (främst vistelsestipendier) 
3. Samhälle och demokrati 

VAD BÖR KÄNNETECKNA PROJEKTET? 
Utifrån det ovan angivna syftet prioriteras aktiviteter som 

 •  utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden 
 • genomförs/förmedlas på orter i Sverige/Finland där kunskaperna om/kontakterna med länderna är förhållandevis små 
 • är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Sverige/Finland och de svensk-finländska relationerna 
 • har möjlighet att få långsiktiga effekter 
 • i den offentliga debatten ökar intresset för Finland i Sverige och vice versa 


PRIORITERAS NÅGON SÄRSKILT MÅLGRUPP? 
Utgångspunkten är att de aktiviteter som fonden stöder skall vara öppna för alla och vända sig till en bred målgrupp. 
Aktiviteter där ungdomar medverkar eller som riktar sig till ungdomar prioriteras särskilt. Detsamma gäller i de fall då den sökande har en förmedlande roll, så som t.ex. lärare och journalister. 
För skribenter, bloggare, poddare, videobloggare etc som är bosatta i Sverige och som vill uppmärksamma Finland finns särskilda stipendier som fondens svenska utskott erbjuder. För mer information se www.mediestipendier.se 

TILL VAD KAN MAN INTE SÖKA? 
Ansökan som inte har en tydlig svensk-finländsk profil, behandlas inte av fonden  Vidare beviljas inte bidrag till aktiviteter som redan har påbörjats eller genomförts innan fonden hunnit fatta sitt beslut. 

I övrigt beviljar fonden i regel inte stöd till: 

 • teknisk utrustning, materialkostnader, reparationer, byggnationer, minnesmonument eller liknande 
 • administrations-/lönekostnader som inte har ett direkt samband med projektets genomförande 
 • studier på grundskole-/gymnasie-/högskolenivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga 
 • utbytesstudier, praktik och elevutbyten 
 • sportevenemang 


HUR MYCKET KAN JAG SÖKA? 
Fonden beviljar i regel högst 50.000 SEK/5.000 euro till en och samma aktivitet. Storleken på beviljade bidrag ligger mellan 5.000 – 30.000 SEK/500-3.000 euro. 
Fonden är i första hand delfinansiär av en aktivitet. 

NÄR OCH HUR KAN JAG SÖKA? 
Sista ansökningsdag för aktivitetsbidrag är: 

 • den 1 oktober året före nyttjandeåret. Alla sökanden får skriftligt beslut i november/december. 
 • den 1 februari för projekt under innevarande kalenderår. Alla sökanden får skriftligt beslut i april/maj 

Webbansökan öppnar ca fyra veckor innan sista ansökningsdatum. 

VAD SKA SÄRSKILT FRAMKOMMA I ANSÖKAN?
Vänligen notera att fonden inte tar emot bilagor. Endast eventuella arbetsprov (bilder, böcker, CD- och Dvd-skivor) och referenser kan skickas till fonden per post. 
Skall framkomma i ansökan: 
· Syftet med den bilaterala andelen 
· Tidpunkt 
· Samarbetspartner 
· Ett tentativt program, en arbetsplan, en projektplan eller motsvarande 
· När så är möjligt skall en särskild kontaktperson för aktiviteten uppges 
· En CV ska biläggas ansökan då den sökande är en enskild person. Även projektansvariga bör bifoga en egen CV. 
· En detaljerad budget där de kostnader som den bilaterala dimensionen medför framgår 
· Ansökta/erhållna bidrag från andra håll 
· Om det är en förening, organisation, institution eller motsvarande som söker skall en kort presentation av den sökande bifogas (hur länge har man funnits, vad är den huvudsakliga verksamheten, exempel på andra projekt som har genomförts etc.) 

NÄR FÅR JAG SVAR? 
För ansökningsdatum den 1 oktober fattar styrelsen beslut i november/december och för ansökningsdatum den 1 februari fattar styrelsen beslut i april/maj. Observera att den aktivitet som ansökan avser inte får ha påbörjats innan styrelsen har fattat sitt beslut. 

NÄR SKA BIDRAGET ANVÄNDAS? 
Bidraget från fonden ska utnyttjas under det kalenderår som det har beviljats för. Om du inte har rekvirerat ditt stöd eller ansökt om uppskov senast den 1 december det kalenderåret, kommer bidraget automatiskt återgå till fonden.  

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 • alla ansökningar avgörs inom fondens styrelse och beslut kan inte överklagas
 • ansökningar som inte uppfyller riktlinjerna tas inte upp till behandling
 • tidigare avslagna ansökningar behandlas inte på nytt om det inte finns nya inslag i aktiviteten
 • information om beviljad ansökan och belopp är offentlig och kan presenteras på fondens hemsida
 • om bidraget inte utnyttjas eller rekvireras under föreskriven tid, återgår bidraget automatiskt till fonden 
 • förlängd användningstid (uppskov) måste ansökas från fonden och beviljas endast i undantagsfall
 • bidraget måste användas för det ändamål det har beviljats för. Sker det ändringar måste fonden kontaktas. Fonden är i regel restriktiv när det gäller att bevilja en ändring för bidragets användning
 • fondens namn/logga ska framgå i samband med de aktiviteter som det beviljats stöd för
 • beviljat bidrag måste redovisas till fonden senast den 31 mars året efter, annars så måste bidraget återbetalas snarast till fonden. 
 • redovisningen bör det framgå att den utbetalda summan använts för det ändamål bidraget beviljats för.