STYRELSEn

Fondens arbete leds av en styrelse som består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Styrelsen utses av respektive lands regering genom kulturdepartementet. Ledamöterna väljs för en period om tre kalenderår och för varje ledamot väljs en personlig suppleant. Regeringarna i Sverige och Finland utser också en av ledamöterna från vartdera landet att fungera vartannat år som ordförande och vartannat år som vice ordförande.

Under år 2020  är ordförande f.d. landshövding Chris Heister (Sverige)  och vice ordförande minister Jan-Erik Enestam (Finland). 

Finländska utskottetOrdförande
Jan-Erik Enestam, minister
Suppleant: Veronika Honkasalo, riksdagsledamot

Anneli Jäätteenmäki, vicehäradshövding
Suppleant:  Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot


Johan Kvarnström, riksdagsledamot

Suppleant: Lauri Heikkilä, filosofie doktor

svenska utskottetOrdförande
Chris Heister, f.d. landshövding
Suppleant: Martin Hårdstedt, professor

Jarmo Lainio, professor
Suppleant: Ola Kellgren, direktör 

Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot
Suppleant: Emilia Töyrä
riksdagsledamot