STYRELSE

Fondens arbete leds av en styrelse som består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Styrelsen utses av respektive lands regering genom kulturdepartementet. Ledamöterna väljs för en period om tre kalenderår och för varje ledamot väljs en personlig suppleant. Regeringarna i Sverige och Finland utser också en av ledamöterna från vartdera landet att fungera vartannat år som ordförande och vartannat år som vice ordförande.

Under år 2019 är ordförande minister Jan-Erik Enestam (Finland) och vice ordförande f.d. landshövding Chris Heister (Sverige).

Fondens styrelse och direktörerna Gunvor Kronman och Mats Wallenius på Hanaholmens nyöppning den 1 juni 2017
Fondens styrelse och direktörerna Gunvor Kronman och Mats Wallenius på Hanaholmens nyöppning den 1 juni 2017

Finländska utskottetOrdförande
Jan-Erik Enestam, minister
Suppleant: Juhana Vartiainen, riksdagsledamot

Maarit Feldt-Ranta, riksdagsledamot
Suppleant:  Heli Järvinen
, riksdagsledamot

Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr

Suppleant: Lauri Heikkilä, filosofie doktor

svenska utskottetOrdförande
Chris Heister, f.d. landshövding
Suppleant: Martin Hårdstedt, professor

Jarmo Lainio, professor
Suppleant: Pär Lager, CEO

Nina Lundström
Suppleant:  Annika Hirvonen Falk, 
riksdagsledamot