h.ARt - ART AT HANAHOLMEN

HANAHOLMENS KONSTPROGRAM 2016-2025

För att främja konstens roll i Hanaholmens verksamhet har en sakkunniggrupp under 2015 utarbetat målsättningar och en strategi för konstprogrammet H.Art. Syftet har varit att med konkreta åtgärder lyfta fram konsten som ett medel för att främja Hanaholmens ställning som ett forum för bilateralt och nordiskt samarbete. Detta stärker också kulturens betydelse som ett ramverk för detta samarbete.

Genom konstprogrammet vill Hanaholmen stärka sin karaktär som en unik konstnärlig träffpunkt och öka tillgängligheten för allmänheten. Ambitionen är att fördubbla antalet årliga besökare till 100 000.

Målsättningen för Hanaholmens konstprogram är att befrämja den finländska och svenska konst- och kulturgemenskapen.

Hanaholmens konstprogram har fem delområden:
1.     Den konstnärliga verksamheten på Hanaholmen. Konstverksamheten ska inte vara en isolerad verksamhet och inte heller bunden till en statisk plats. Den ska bidra till en levande växelverkan mellan konst, kultur, natur och publik.
2.     Ombyggnaden – en möjlighet. I samband med ombyggnaden av fastigheten utvecklas Hanaholmens utställningsverksamhet. Utställningstekniken görs mer funktionell och konstsamlingens synlighet ökas. Nya konstverk som är direkt anknutna till byggnaden erbjuda upplevelser för Hanaholmens besökare.
3.     Konst i Hanaholmens utomhusmiljö. H.Arts huvuduppgift är att skapa konstupplevelser även i utomhusmiljön på Hanaholmen i form av en konstpark. Konsten knyter också samman byggnader och miljön omkring dem.
4.     Hanaholmens utställningsverksamhet och konstsamling. Hanaholmen bedriver utställningsverksamhet i hela byggnaden och presenterar konstnärer för nya publiker. Hanahomen uppmuntrar till möten mellan konstnärer och kulturaktörer. Även den ursprungliga konstsamlingen av svenskt och finländsk konst från 1960- och 1970-talet ska lyftas fram. 
5.     Finansiering. Förverkligandet av konstprogrammet förutsätter extern finansiering och Hanaholmen söker samarbetspartner för centrala delar av programmet. Konstprogrammet H.Art och särskilt konstparken bidrar till en aktiv dialog mellan konstaktörer och olika samarbetspartner och utgör en ypperlig plattform för samtidskonst.
Konstprogrammet H.Art har arbetats fram av en sakkunniggrupp bestående av;

·       Ordförande: Mauri Niemi
·       Peter Hagdahl (Statens konstråd)
·       Leif Jakobsson (Svenska kulturfonden)
·       Gunvor Kronman (Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland)
·       Mika Penttinen (Arkitekterna Kirsi Korhonen och Mika Penttinen Ab)
·       Sara Sandström (Galleri Andersson Sandström)
·       Anne Sundqvist (Senatfastigheter)
·       Sekreterare: Susanne Procopé Ilmonen (Hanaholmen – kulturcentrum för   Sverige och Finland)
 
Specialrådgivare för konsten i Hanaholmens utomhusmiljö:
·       Maaretta Jaukkuri (kurator, professor emerita NTNU)

Hanaholmen skall erbjuda konstupplevelser i naturen runt byggnaden i form av en konstpark.
Kauko Räsänens tre kvinnofigurer i brons: Fågelflickan, Den krönta och Akrobatens
förmiddag. Foto: Matti Immonen